VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „DZIEŁA ALEKSANDRA FREDRY W MALARSTWIE I RYSUNKU” Rok 2023 Rokiem Aleksandra hrabiego Fredry 230. rocznica urodzin

REGULAMIN Organizatorzy: Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Patronat: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski

Główne założenia konkursu:

 1. promocja twórczości Aleksandra Fredry wśród dzieci i młodzieży,

 2. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych,

 3. upowszechnianie inicjatyw twórczych. Adresaci konkursu: Uczniowie szkół w kategoriach:

 4. szkoły podstawowe klasy I - IV,

 5. szkoły podstawowe klasy V - VIII,

 6. szkoły średnie.
  Kryteria oceny:

 7. zgodność z tematem,

 8. własna interpretacja tematu,

 9. samodzielność wykonania,

 10. warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybraną techniką,

 11. walory artystyczne. Nagrody:

 12. z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, które będą uhonorowane nagrodami rzeczowymi;

 13. jury ma prawo do przyznania wyróżnień;

 14. decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna;

 15. nagrody wręczone będą na uroczystym wernisażu otwierającym wystawę pokonkursową w siedzibie Organizatora;

 16. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 maja 2023 r.; o wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową;

 17. wręczenie nagród nastąpi w dniu 27 maja 2023 r. w siedzibie Nowodworskiego Ośrodka Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a, w Nowym Dworze Mazowieckim. Przepisy ogólne:

 18. wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej konkretnym dziełem A. Fredry (wierszem, bajką, komedią, etc.);

 19. format pracy: A-3;

 20. wykonanie pracy w technice rysunkowej (ołówek, węgiel, tusz, kredka) lub malarskiej (pastele olejne, farby: plakatowe, akrylowe, akwarelowe, temperowe);

 21. praca NIE może być oprawiona;

 22. każdy uczestnik może złożyć TYLKO JEDNĄ pracę;

 23. nie przyjmujemy prac zbiorowych;

 24. do pracy musi być przyklejona (na odwrocie), wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa (Załącznik nr 1);

 25. podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie;

 26. prace z dopiskiem Konkurs Plastyczny ”DZIEŁA ALEKSANDRA FREDRY W MALARSTWIE I RYSUNKU” należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2023 r.; decyduje data wpłynięcia pracy; Nowodworski Ośrodek Kultury ul. Paderewskiego 1A 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Tel.: 22 732 08 76 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 27. prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury;

 28. organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w wyniku transportu. W związku z tym zaleca się dokładne ich opakowanie;

 29. prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane;

 30. materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika;

 31. prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi;

 32. nagrody nieodebrane w terminie przechodzą na własność Organizatora. Istnieje możliwość wysyłki nagród na koszt laureata.

 33. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, i informacji o miejscu zajętym przez laureatów konkursu oraz zdjęć laureatów konkursu na stronach internetowych oraz fanpage’u i w mediach, po uzyskaniu odpowiednich zgód od rodziców/opiekunów prawnych uczestników Konkursu. Załącznik nr 2.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”

DANE AUTORA PRACY

Imię i nazwisko: ......................................................................... Wiek: .......................................................................................... Klasa: ...................................

PRACA KONKURSOWA

Tytuł: ........................................................................................................................... Technika: ..................................................................................................................... Tytuł dzieła A. Fredry – inspiracji: ...........................................................................

OPIEKUN ARTYSTYCZNY

Imię i nazwisko: .......................................................................................................... Telefon: .............................................

PLACÓWKA

Nazwa ......................................................................................................................... Adres: .......................................................................................................................... Telefon: .....................................

.................................................................. Data i podpis opiekuna prawnego Uczestnika/Uczestnika