REGULAMIN REKRUTACJI

dla kandydatów do klas pierwszych

TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

PO  SZKOLE PODSTAWOWEJ

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu 

 na rok szkolny 2022/2023 

5- letnie TECHNIKUM 

BRANŻOWA SZKOŁA I st.

 

Podstawa prawna: 

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023 opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. .

Pracami związanymi z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu.

 

I. Informacje ogólne: 

1. Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną lub osobiście (dotyczy kandydatów spoza systemu rejestracji elektronicznej). Kandydaci rejestrują się  
w elektronicznym systemie rekrutacji. Ustalają listę preferencji oddziałów w trzech szkołach ponadpodstawowych. W każdej ze szkół mogą wybrać dowolną liczbę zawodów, przy czym ważna jest ich kolejność - na pierwszym miejscu listy Kandydat umieszcza zawód, którym jest najbardziej zainteresowany. Kolejność wyboru pozostałych zawodów zależy wyłącznie od Kandydata. Kandydaci spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły przychodzą osobiście do szkoły pierwszego wyboru. 

2. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH  na rok szkolny 2022/2023 przebiega według terminarza zawartego w poniższej tabeli: 

Lp.  

Rodzaj czynności  

Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu uzupełniający

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16.05 – 24.06.2022 r. 
do godziny 15:00

02.08 - 05.08.2022 r. 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

24.06 – 14.07.2022 r.

do godz. 15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14.07.2022 r.

do 05.08.2022 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  ustalonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

Do 21.07.2022 r.

Do 16.08.2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.07.2022 r.

16.08.2022 r.

6.

Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

Od 16.05.2022 r. 

do 27.07.2022 r.

Od 02.08.2022 r. 

do 16.08.2022 r.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy danej kategorii

22.07 - 28.07.2022 r.

do godziny 15:00

 17 – 19.08.2022 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.07.2022 r.

do godz. 14:00

22.08.2022 r.

9.

Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

01.08.2022 r.

22.08.2022 r.

3. O uruchomieniu danego oddziału decyduje liczba kandydatów do danego zawodu (nie mniejsza niż 10 osób) przy dwudziestoosobowej liczebności klasy dwuzawodowej.

 

II. Warunki przyjęcia.

 

1. Kandydat może osiągnąć maksimum 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym w tym: 

a) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty,

b) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz najlepszej oceny uzyskanej z jednego z wymienionych przedmiotów: zależnie od zawodu - maksymalnie 80 pkt. oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 punktów).

 

2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego 0,3

b) matematyki 0,3

c) języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,2;

 

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone 

w stopniu:

1) celującym - przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

 

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

 

5. W przypadku innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej punkty przyznaje się za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie

zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22ust. 6 ustawy o systemie oświatowym:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –

przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

– przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

– przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3  punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie

z przepisami wydanymi na podstawie art.22ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem

nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –

przyznaje się 7 punktów,

e) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

– przyznaje się 3 punkty,

f) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

– przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punkcie 1-4 , artystycznych lub sportowych, organizowanych przez

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których 

mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, 

języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 30 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 20 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 5 punkty;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 13 punkty,

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punkty,

e) dopuszczającym- przyznaje się 2 punkty

 

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty  przelicza się na punkty, w sposób określony jak wyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

10. Wykaz konkursów i olimpiad uwzględnianych w procesie rekrutacyjnym: 

a) Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych: 

1) Konkurs z Języka polskiego 

2) Konkurs z Języka angielskiego 

3) Konkurs z Języka francuskiego 

4) Konkurs z Języka hiszpańskiego 

5) Konkurs z Języka niemieckiego 

6) Konkurs z Języka ukraińskiego 

7) Konkurs z Matematyki 

8) Konkurs z Fizyki 

9) Konkurs z Informatyki Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2022 PKO w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2 

10) Konkurs z Biologii 

11) Konkurs z Chemii 

12) Konkurs z Geografii 

13) Konkurs z Historii

b) konkursy tematyczne realizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

1) XXVII edycja konkursu historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”- Organizator: Mazowiecki Kurator Oświaty. 

2) PONADWOJEWÓDZKI KONKURS BUDOWY I PROGRAMOWANIA ROBOTÓW GG ROBOT 2022 „ARCHITEKCI STRUMIENI BITÓW” - Organizator: Podkarpacki Kurator Oświaty w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty. 

3) WOJEWÓDZKI KONKURS TEMATYCZNY Podkarpacki Baltie 2022 dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2021/2022 - Organizator: Podkarpacki Kurator Oświaty. 

4) Udział w Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

c) olimpiady przedmiotowe z przedmiotu lub przedmiotów objętych  egzaminem ósmoklasisty, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w roku szkolnym  2021/2022: 

 • przeprowadzonych w latach szkolnych 2017/2018 do 2021/2022:
 • Olimpiada Matematyczna Juniorów
 • Olimpiada Matematyczna  
 • Olimpiada Historyczna Juniorów
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada ,,Losy żołnierzy i dzieje oręża polskiego’’
 • Olimpiada Biologiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Geograficzna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • Olimpiada Języka Angielskiego
 • Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Olimpiada Języka Francuskiego
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych
 • Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów
 • Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego

 

11. O przyjęciu do wybranej szkoły ponadpodstawowej decyduje liczba punktów, w kolejności od najwyższej, aż do wyczerpania miejsc 

w danym typie szkoły, z uwzględnieniem preferencji wyboru. 

 

12. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kandydata w toku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego pierwszeństwo 

w przyjęciu do szkoły mają: 

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b) kandydaci o ukierunkowanych, udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzony opinią

poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

d) kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią ocen na świadectwie z przedmiotów obowiązkowych.

 

13. Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły są punktowane w rekrutacji: 

- język polski – wszystkie  oddziały

- matematyka – wszystkie oddziały

- język angielski – wszystkie  oddziały

- oraz czwarty przedmiot w zależności od zawodu :

    technik ogrodnik  (biologia lub chemia)

    technik żywienia i usług gastronomicznych (biologia lub chemia),

    technik weterynarii (biologia lub chemia),

    technik rolnik (biologia lub chemia)

    technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (fizyka lub informatyka))

    mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (technika lub informatyka)

     kucharz (technika lub informatyka)

 

III. Postanowienia końcowe:

1. Z postępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły.

2. Nadzór nad pracą komisji sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu.

3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,

 liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia.

6. Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu w ciągu 7

dni od dnia otrzymania odwołania. 

 

IV. Dodatkowe informacje

1. Strona internetowa szkoły: http://www.zsckr.rzemien.eu/

2. Kontakt telefoniczny: 17 581-13-22

3. Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna