Branżowa Szkoła I stopnia
zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Nr zawodu: 834103
Branża: rolno - hodowlana

Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności eksploatacji, naprawy maszyn i pojazdów silnikowych, maszyn rolniczych i ogrodniczych, spawania elektrycznego oraz gazowego. Absolwenci mają uprawnienia mechaników ciągników, samochodów osobowych i ciężarowych.

W programie kształcenia bezpłatny kurs:

  1. Kurs prawa jazdy kat.B i T

  2. Kurs obsługi wózków jezdniowych

  3. Kurs obsługi kombajnów zbożowych

  4. Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślinUczeń w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.02.Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.:

1.użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
2. obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3. oceniania stanu technicznego pojazdów maszyn i urządzeń rolniczych;
4.wykonywania prac pojazdami samochodowymi oraz ciągnikami rolniczymi;

Kwalifikacja w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie


Przedmioty zawodowe:

-  bezpieczeństwo i higiena pracy
- prowadzenie działalności gospodarczej
- podstawy rolnictwa
- podstawy techniki
- język obcy zawodowy
- pojazdy rolnicze
- maszyny rolnicze
- ochrona roślin
- przepisy ruchu drogowego kat. T i B
- zajęcia praktyczne


Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

ROL.02.Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 840 godz.

Zajęcia indywidualne z uczniem;
- nauka jazdy w zakresie kategorii B i T
- nauka pracy i eksploatacji agregatów maszynowych

Uczeń przygotowywany jest do:

- kierowania pojazdem  silnikowym oraz do zdania egzaminu państwowego na prawo
jazdy odpowiedniej kategorii.

- uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,w zakresie stosowania
środków ochrony roślin.

Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania dodatkowych uprawnień:

- operatora kombajnu zbożowego
- operatora wózków jezdniowych
- spawacza elektrycznego, gazowego, MAG, MIG, TIG


Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach
w ramach obszaru kształcenia określonego
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
i może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie oraz
uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.