Historia  szkoły w Rzemieniu

W roku 1947 z Babicy koło Rzeszowa przeniesione zostało do Rzemienia Żeńskie Liceum  Gospodarstwa Wiejskiego, które działało w latach 1941-1947. Trudne warunki lokalowe i brak warsztatu dydaktycznego w postaci rolnego gospodarstwa pomocniczego spowodowały, że Wojewoda Rzeszowski przeniósł szkołę do zdewastowanej posiadłości Szaszkiewiczów.
Szkołę umieszczono w zabytkowym pałacu, zaś internat w zabytkowym zamku. Wyremontowano budynki i zagospodarowano obiekty gospodarstwa pomocniczego.
W roku szkolnym 1947/48 szkoła funkcjonowała jako Żeńskie Liceum Rolnicze.
W 1948 roku przeprowadzona została reorganizacja szkolnictwa rolniczego, w wyniku której powołano następujące szkoły:

 • 4 letnie Liceum Rolnicze,
 • 3 letnie Liceum Rolnicze I stopnia,
 • 2 letnie Liceum Rolnicze II stopnia.

Natomiast w 1950 roku w wyniku kolejnej reformy szkolnictwa rolniczego w miejsce liceów powołano technika rolnicze o okresie kształcenia jak w dotychczasowych liceach.
Od roku 1957/58  nauka w Technikum Rolniczym trwała 5 lat.
W latach 1951-58 przy szkole działało Korespondencyjne Kształcenie Rolnicze.
W związku z osuwaniem się fundamentów i pękaniem ścian zamku, w roku 1961 ewakuowano młodzież i  przeniesiono ją do budynku szkolnego, czyli do pałacu. Trudne warunki lokalowe sprawiły, że w 1963 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły, który oddano do użytku w 1965 roku.

W latach 70-tych szkoła nosiła nazwę Państwowe Technikum Rolnicze, w skład którego wchodziły:

 • 5-letnie Technikum Rolnicze,
 • 3-letnie Technikum Rolnicze,
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
 • 3-letnie Zaoczne Technikum Rolnicze,
 • Średnie Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne
 • szkoły filialne (zasadnicze) w Borowej, Niwiskach i Pławie, kształcące w zawodzie rolnika
  i rolnika mechanizatora.

Rozwój form i szczebli kształcenia rolniczego doprowadził w roku 1979 do utworzenia  Zespołu Szkół Rolniczych. Na początku lat 80-tych przy Zespole Szkół Rolniczych powołano Policealne Studium Zawodowe o kierunku hodowla roślin i nasiennictwo. W kolejnych latach uległy likwidacji szkoły filialne, a przy Zespole Szkół powołano Liceum Zawodowe, kształcące w zawodzie rolnika ze specjalnością wiejskie gospodarstwo domowe.

Zmiany ustrojowe w kraju zapoczątkowane w 1989 roku zmieniły koncepcję kształcenia w szkołach rolniczych, w wyniku czego w w roku 1997 przy Zespole Szkół Rolniczych powołano Technikum Technologii Żywności, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
oraz Technikum Ogrodnicze. W Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęto kształcenie w zawodzie mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych oraz ogrodnika. W 1997 roku z okazji 50-lecia szkoły nadano jej  imię prof. Władysława Szafera.

W roku 1999 decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej powołano Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu im. prof. Wł. Szafera i wznowiono kształcenie dorosłych w  systemie zaocznym :

 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcącym po zasadniczej szkole zawodowej,
 • 3-letnie Technikum Mechanizacji po zasadniczej szkole zawodowej,
 • 3-letnie Technikum Ogrodnicze po zasadniczej szkole zawodowej
 • 4-letnie Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej
 • kształcenie kursowe

Od tego też roku szkoła prowadzona była przez Powiat Mielecki jako szkoła samorządowa.

Od dnia 1 stycznia 2008 roku szkoła prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a z dniem 1 września 2009 roku nosi nazwę Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera,
w skład którego wchodzą:

 • Technikum w Rzemieniu kształcące młodzież w zawodach: technik rolnik, technik żywienia
  i gospodarstwa domowego, technik technologii żywności, technik kelner oraz dorosłych
  (w systemie zaocznym) w zawodzie technik rolnik
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży i dorosłych kształcąca młodzież w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Szkoła Policealna dla młodzieży i dorosłych kształcąca dorosłych (w systemie zaocznym) 
  w zawodzie technik rolnik

Cały czas przy szkole funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze, które obecnie liczy 30 ha ziemi.

Do końca roku 2018/19 szkołę ukończyło blisko 8 tysięcy absolwentów.

Z dniem 1 września 2017 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa została przekształcona w Branżową Szkołę I stopnia kształcącą w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, a z dniem 1 września 2019 roku przekształcono 4 letnie Technikum w 5 letnie Technikum (do roku szkolnego 2022/23 prowadzącego  również klasy 4 letniego Technikum) kształcące w zawodach:

 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • weterynarii
 • ogrodnik.

Z dniem 1 września 2022 roku rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz uruchomiono ponownie internat w wyremontowanym pałacu.  Pracownie weterynarii utworzono równiez w pałacu.