Instrukcja składania wniosku

 

o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
dla wszystkich ABSOLWENTÓW którzy zdali wszystkie egzaminy poprawkowe
i starają się o uzyskanie w/w dyplomu

znajduje się pod adresem:

https://smok.oke.krakow.pl/online/wnioski/dyplom

Uczeń sam wypełnia formularz wniosku online, następnie go drukuje,
dołącza świadectwo ukończenia szkoły (lub kserokopię świadectwa
potwierdzoną przez notariusza bądź macierzystą szkołę
która wydała to świadectwo) i wysyła do OKE w Krakowie.