Program zajęć pozalekcyjnych

„Eksploatacja i obsługa ładowacza czołowego nabudowanego na ciągniku rolniczym”

przeznaczony do realizacji

w Zespole Szkół CKR w Rzemieniu

Opracował: mgr inż. Grzegorz Tylutki

Rzemień 2016

I. Charakterystyka programu

Program „Eksploatacja i obsługa ładowacza czołowego nabudowanego na ciągniku rolniczym” przeznaczony jest do realizacji z uczniami technikum w zawodzie rolnik oraz uczniami zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Stanowi on odpowiedź na poszukiwane na rynku pracy dodatkowe umiejętności w zakresie eksploatacji i obsługi ładowacza czołowego.

Program ma na celu poszerzyć wiedzę i umiejętności uczniów o dodatkową umiejętność w zakresie obsługi i eksploatacji ładowacza czołowego przez co staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Uczniowie poznają zasady obsługi i bhp przy obsłudze i eksploatacji ładowacza czołowego, budowę i zasady działania ładowacza i innych narzędzi współpracujących. Realizacja programu pomoże również nabyć umiejętność obsługi ładowacza przy wykonywaniu różnych prac: przeładunkowych i transportowych, wyrównujących teren.

Program przewiduje zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie zastosują poznaną wiedzę i zgodnie z zasadami bhp będą eksploatować i obsługiwać ładowacz czołowy.

 

II. Uwagi o realizacji programu

Program „Eksploatacja i obsługa ładowacza czołowego nabudowanego na ciągniku rolniczym” będzie realizowany w ciągu roku szkolnego na zajęciach dodatkowych. Ilość zajęć przewidziana na realizację programu - 30 godzin lekcyjnych - może ulec zwiększeniu w wypadku, gdy uczniowie okażą szczególne zainteresowanie problematyką znajomości naprawy ładowacza.

Uczniowie zaprezentują zdobytą wiedzę na forum szkoły w formie prezentacji umiejętności na zajęciach pokazowych. Zwieńczeniem programu będą zajęcia praktyczne połączone z pokazem obsługi ładowacza czołowego podczas Dni Otwartych Szkoły.

 

 

III. Cele kształcenia

 

Cele ogólne:

 

1. Nabycie wiedzy z zakresu bhp przy eksploatacji i obsłudze ładowacza czołowego.

2. Nabycie wiedzy z zakresu budowy ładowacza czołowego i narzędzi współpracujących.

3. Nabycie umiejętności z zakresu obsługi i eksploatacji ładowacza czołowego.

4. Nabycie umiejętności z zakresu obsługi i eksploatacji narzędzi współpracujących.

 

Cele szczegółowe:

 

W wyniku uczestnictwa w zajęciach uczeń poszerzy wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagrożeń występujących podczas eksploatacji, konserwacji i naprawy ładowacza czołowego;
 • zasad bhp przy obsłudze i eksploatacji ładowacza czołowego;
 • budowy i zasad działania i przydatności ładowacza i narzędzi współpracujących;
 • zasad bezpiecznej stabilizacji ciągnika przy pracy z ładowaczem czołowym;
 • zasad agregatownia ładowacza i narzędzi współpracujących czołowego z ciągnikiem
 • zasad łączenia elementów hydraulicznych z ciągnikiem;
 • zasad wykonania próby pracy;
 • zasady obowiązujące przy załadunku materiałów sypkich, materiałów słomiastych i obornika, bel;
 • zasad jazdy z ładunkiem po nierównym terenie wg zasad bhp;
 • zasad pracy obowiązujące przy równaniu terenu;
 • zasad konserwacji sprzętu;
 • stosowania zasad bhp przy obsłudze i eksploatacji ładowacza czołowego;
 • przestrzegania zasad bhp obowiązujących przy agregatowaniu;
 • wykonywania agregatownia ładowacza czołowego z ciągnikiem
 • wykonywania montażu wyposażenia dodatkowego ładowacza czołowego;
 • wykonywania próby pracy;
 • załadunku materiałów sypkie, słomiastych i obornika, bel  na przyczepę rolniczą;
 • załadunku i rozładunku materiałów i bel na przyczepę rolniczą z użyciem chwytacza do bel,
 • transportu ładunku po nierównościach terenowych;
 • wypoziomowania płaszczyzny terenu;
 • smarowania i konserwacji sprzętu.

 

IV. Sposoby osiągania celów kształcenia

Zakłada się, że uczniowie opanują wiedzę i umiejętności potrzebne do zastosowania w pracach gospodarczych we własnym gospodarstwie i pracy zawodowej, jeżeli cele kształcenia programu zostaną zrealizowane.

Program „Eksploatacja i obsługa ładowacza czołowego nabudowanego na ciągniku rolniczym” ma charakter umiejętnościowy i dlatego w celu osiągania oczekiwanych wyników zakłada stworzenie takich sytuacji, w których uczeń będzie odbiorcą, obserwatorem, współuczestnikiem, współtwórcą i twórcą podejmowanych działań, nauczyciel zaś inspiratorem, koordynatorem promującym twórczą działalność wychowanków i umożliwiającym prezentację efektów działań uczniów.

Wskazane jest, by stosować atrakcyjne formy osiągania celów i urozmaicone metody pracy. Prowadzący zajęcia:

 • wykorzystuje aktywizujące metody i techniki (metody samodzielnego

dochodzenia do wiedzy np. dyskusja dydaktyczna, giełda pomysłów, uzupełnianie kart pracy z wykorzystaniem różnych źródeł informacji),

 • pobudza kreatywność uczniów i inspiruje (ekspozycja twórczości – przygotowanie pokazów),
 • stosuje metody działań praktycznych, które pozwolą kształtować nie tylko

kompetencje kluczowe, ale i poczucie współodpowiedzialności za własną wiedzę i zdobywane umiejętności;

 • kształtuje u uczniów umiejętności zdobywania, gromadzenia, porządkowania,

przetwarzania potrzebnych materiałów (praca z komputerem, literaturą fachową, czasopismami, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej);

Proponowane formy nauczania (wg Cz. Kupisiewicza): jednostkowa jednolita, zbiorowa, grupowa jednolita, grupowa zróżnicowana.

 

V. Treści nauczania

Tematy zajęć

Czas realizacji

Metody pracy wg
W. Okonia

Wymagania programowe

Uwagi

1.  Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze ładowacza czołowego.

1h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda problemowa

 • charakteryzuje zagrożenia występujące podczas eksploatacji, konserwacji i naprawy ładowacza czołowego;
 • omawia i stosuje zasady bhp przy obsłudze i eksploatacji ładowacza czołowego.

 

2.  Ogólna budowa, przeznaczenie
i zasada działania ładowacza czołowego

 

1h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja, praca z tekstem, pokaz dydaktyczny

 

 • omawia budowę i zasady działania ładowacza;
 • charakteryzuje elementy sterowania ładowaczem;
 • wyjaśnia zasady działania poszczególnych dźwigni;
 • omawia przeznaczenie ładowacza i narzędzi współpracujących;
 • wskazuje przydatność ładowacza i narzędzi współpracujących do wykonywania różnych prac przeładunkowych, załadunkowych, rozładunkowych, wyrównujących teren, transportowych

 

3. Stateczność ciągnika przy pracy
z ładowaczem czołowym

 

1h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda problemowa

 • omawia i stosuje zasady bezpiecznej stabilizacji ciągnika przy pracy z ładowaczem czołowym;
 • przestrzega zasad bhp przy stabilizacji pracy ładowacza.

 

4.   Zapoznanie z instrukcją obsługi ładowacza czołowego jako warunek rozpoczęcia pracy.

1h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja,

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda tekstu przewodniego

 • umie wskazać najważniejsze informacje dotyczące obsługi i eksploatacji ładowacza czołowego

 

5.   Agregatowanie ładowacza czołowego z ciągnikiem rolniczym

2h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: pokaz dydaktyczny, ćwiczenia produkcyjne

 • objaśnia zasady agregatownia ładowacza czołowego z ciągnikiem
 • wykonuje agregatownie ładowacza czołowego z ciągnikiem
 • przestrzega zasad bhp obowiązujących przy agregatowaniu

 

6.   Wyposażenie ładowacza czołowego w różne, opcjonalne narzędzia robocze.

2h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda problemowa, giełda pomysłów,pokaz dydaktyczny

 • wskazuje przydatność poszczególnych elementów wyposażenia dodatkowego do różnego rodzaju prac;
 • objaśnia zasady montażu opcjonalnych narzędzi roboczych;

 

 

7.  Montaż osprzętu roboczego na wysięgniku ładowacza czołowego

2h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

Metody praktyczne: pokaz dydaktyczny, ćwiczenia produkcyjne

 • wykonuje montaż wyposażenia dodatkowego ładowacza czołowego;
 • przestrzega zasad bhp.

 

8.  Obsługa urządzeń sterowniczych i hydraulicznych ładowacza czołowego.

2h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

Metody praktyczne: pokaz dydaktyczny, ćwiczenia produkcyjne

 • wyjaśnia zasady łączenia elementów hydraulicznych z ciągnikiem;
 • wykonuje zgodnie z zasadami bhp montaż urządzeń hydraulicznych z ciągnikiem;
 • omawia zasady wykonania próby pracy;
 • wykonuje próbę pracy.

 

9.  Załadunek materiałów sypkich na przyczepę rolniczą.

2h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

Metody praktyczne: pokaz dydaktyczny, ćwiczenia produkcyjne

 • wyjaśnia zasady obowiązujące przy załadunku materiałów sypkich.
 • potrafi załadować materiały sypkie na przyczepę rolniczą.

 

10.  Załadunek materiałów słomiastych i obornika na przyczepę rolniczą

2 h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

Metody praktyczne: pokaz dydaktyczny, ćwiczenia produkcyjne

 • wyjaśnia zasady obowiązujące przy załadunku materiałów słomiastych i obornika.
 • potrafi załadować materiały słomiaste i obornik na przyczepę rolniczą.

 

11.  Załadunek bel na przyczepę rolniczą z użyciem wideł do bel. Rozładunek bel z przyczepy rolniczej.

3h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

Metody praktyczne: pokaz dydaktyczny, ćwiczenia produkcyjne

 • wyjaśnia zasady obowiązujące przy załadunku i wyładunku bel na przyczepę rolnicza.
 • potrafi załadować i rozładować materiały bele na przyczepę rolniczą.

 

12.  Załadunek i rozładunek bel z użyciem chwytacza do bel. Stertowanie bel.

3h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

Metody praktyczne: pokaz dydaktyczny, ćwiczenia produkcyjne

 • wyjaśnia zasady obowiązujące przy załadunku i wyładunku bel na przyczepę rolnicza z użyciem chwytacza do bel.
 • potrafi załadować i rozładować materiały bele na przyczepę rolniczą z użyciem chwytacza do bel.

 

13.  Transport ładunków ładowaczem czołowym na znaczne odległości (100m- 300 m). Jazda po torze przeszkód.

3h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

Metody praktyczne: pokaz dydaktyczny, ćwiczenia produkcyjne

 • wyjaśnia zasady jazdy z ładunkiem po nierównym terenie wg zasad bhp;
 • potrafi przetransportować ładunek pokonując nierówności terenowe.

 

14.  Wyrównywanie terenu z użyciem ładowacza czołowego

3h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

Metody praktyczne: pokaz dydaktyczny, ćwiczenia produkcyjne

 • wyjaśnia zasady pracy obowiązujące przy równaniu terenu;
 • potrafi wypoziomować płaszczyznę terenu;

 

15.  Obsługa techniczna i zasady przechowywanie ładowaczy czołowych

2h

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja, praca z tekstem przewodnim

Metody praktyczne: pokaz dydaktyczny, ćwiczenia produkcyjne

 • charakteryzuje zasady konserwacji sprzętu;
 • wykonuje smarowanie i konserwacje sprzętu.

 

 

VI. Opis założonych osiągnięć ucznia

Uczeń zna:

 • charakteryzuje zagrożenia występujące podczas eksploatacji, konserwacji i naprawy ładowacza czołowego;
 • omawia zasady bhp przy obsłudze i eksploatacji ładowacza czołowego;
 • omawia budowę i zasady działania ładowacza;
 • wskazuje przydatność ładowacza i narzędzi współpracujących do wykonywania różnych prac przeładunkowych, załadunkowych, rozładunkowych, wyrównujących teren, transportowych;
 • omawia i stosuje zasady bezpiecznej stabilizacji ciągnika przy pracy z ładowaczem czołowym;
 • umie wskazać najważniejsze informacje dotyczące obsługi i eksploatacji ładowacza czołowego;
 • objaśnia zasady agregatownia ładowacza czołowego z ciągnikiem
 • wskazuje przydatność poszczególnych elementów wyposażenia dodatkowego do różnego rodzaju prac;
 • objaśnia zasady montażu opcjonalnych narzędzi roboczych;
 • wyjaśnia zasady łączenia elementów hydraulicznych z ciągnikiem;
 • omawia zasady wykonania próby pracy;
 • wyjaśnia zasady obowiązujące przy załadunku materiałów sypkich, materiałów słomiastych i obornika, bel;
 • wyjaśnia zasady obowiązujące przy załadunku i wyładunku bel na przyczepę rolnicza z użyciem chwytacza do bel;
 • wyjaśnia zasady jazdy z ładunkiem po nierównym terenie wg zasad bhp;
 • wyjaśnia zasady pracy obowiązujące przy równaniu terenu;
 • charakteryzuje zasady konserwacji sprzętu.

 

Uczeń potrafi:

 • stosuje zasady bhp przy obsłudze i eksploatacji ładowacza czołowego;
 • przestrzega zasad bhp obowiązujących przy agregatowaniu;
 • wykonuje agregatownie ładowacza czołowego z ciągnikiem
 • wykonuje montaż wyposażenia dodatkowego ładowacza czołowego;
 • wykonuje zgodnie z zasadami bhp montaż urządzeń hydraulicznych z ciągnikiem;
 • wykonuje próbę pracy;
 • potrafi załadować materiały sypkie, materiałów słomiastych i obornika, bel  na przyczepę rolniczą;
 • potrafi załadować i rozładować materiały bele na przyczepę rolniczą z użyciem chwytacza do bel,
 • potrafi przetransportować ładunek pokonując nierówności terenowe;
 • potrafi wypoziomować płaszczyznę terenu;
 • wykonuje smarowanie i konserwacje sprzętu.

 

VII. Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kontrola i ocena osiągnięć ucznia jest koniecznym elementem procesu kształcenia dla nauczyciela, ucznia i jego rodziców. Proponuje się, by również na zajęciach prowadzonych w ramach programu, osiągnięcia ucznia były oceniane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia za pomocą kontroli ustnej  Oceny te uczniowie mogą uzyskiwać za:

 • udział w dyskusji na zajęciach,
 • aktywne uczestnictwo w pracy grupy podczas zajęć,
 • efekty zadań praktycznych: prawidłowy montaż ładowacza i dodatkowego wyposażenia, wykonanie załadunku i rozładunku różnych materiałów, wykonanie wyrównania terenu, transport materiałów na torze przeszkód.

 

Po zrealizowaniu założonych treści programowych uczniowie wykonają pokaz pracy ładowacza czołowego i narzędzi współpracujących podczas pokazowych zajęć praktycznych i Dni Otwartych Szkoły. Po uzgodnieniu z nauczycielami uczącymi przedmiotów zawodowych wykonawcy najciekawszych prac otrzymają oceny cząstkowe.

 

Kontrola i ocena osiągnięć ucznia dostarczy nauczycielowi informacji o postępach i umiejętnościach ucznia, a także pozwoli ocenić dobór ćwiczeń i metod, które zostały wykorzystane do osiągnięcia celów.

 

VIII. Ewaluacja programu

Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji zwrotnej od uczniów na temat:

- treści programu (o ile wzrosła wiedza i umiejętności o danym zagadnieniu; czy treści pomogły zrozumieć i rozwiązać problem; czy zakres treści i umiejętności okazał się wystarczający);

- form pracy (ich atrakcyjności, wpływu na aktywność podczas zajęć);

- metod pracy (czy były atrakcyjne);

- postaw (czy program miał wpływ na postawy odbiorców, jaki był wpływ programu na postawy odbiorców).

 

Proponuje się, by ewaluacja została przeprowadzona w formie ankiety skierowanej do ucznia. Wnioski płynące z ankiety wykorzystane zostaną w toku dalszej pracy dydaktycznej.

 

IX. Bibliografia

 

 1. A. Lisowski Mechanizacja rolnictwa cz.I wyd. Hortpress Warszawa 2008
 2. Instrukcja obsługi ładowacza czołowego T 229 „Herkules” firmy Metal-Fach

 

 

Wybrane materiały do przeprowadzenia zajęć z części teoretycznej i praktycznej:

 

 1. Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze ładowacza czołowego:

 

- przy użytkowaniu i naprawie ładowacza przestrzegać przepisów bhp w rolnictwie zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 12 stycznia 1998 roku.
-  operatorem ładowacza czołowego może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnienia kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadająca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi sprzętu rolniczego i zaznajomiona
instrukcją obsługi.
- należy dokładnie zapoznać się z  instrukcją obsługi i stosować się do jej zaleceń zwracając szczególną uwagę na wskazania dotyczące bezpiecznej pracy ładowacza.
- instrukcja wskazuje elementy maszyny stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi nalepkami
z ostrzegawczymi piktogramami. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać zaleceń.
-  należy zapoznać się ze znaczeniami występujących piktogramów.
- wszelkie prace regulacyjne, naprawcze i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż jest on właściwie zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem.
- przed rozpoczęciem prac, zwłaszcza po dłuższej przerwie, sprawdzić stan techniczny ładowacza.
- maszyna musi być wyposażona we wszystkie osłony i podpory.
- zabrania się eksploatacji uszkodzonych przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone przewody natychmiast wymienić na nowe. Podczas wymiany przewodów używać nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej i rękawic ochronnych.
- przewody hydrauliczne ładowacza włączać do układu hydrauliki siłowej ciągnika po uprzednim wyłączeniu ciśnienia.
- zamontować przeciwciężar przed rozpoczęciem pracy maszyny.
- przed rozpoczęciem i w trakcie trwania prac lub transportu upewnić się, czy
w pobliżu nie znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.
-  zabrania się przebywanie osób na narzędziach roboczych ładowacza.
- w trakcie pracy ładowacza zapewnić swobodną przestrzeń w strefie elementów roboczych.
- zabrania się pracy na terenie pochyłym o pochyłościach przekraczających 80
w poprzek stoku i 120 wzdłuż stoku.
- nie przekraczać dopuszczalnego udźwigu ładowacza.
- zachować szczególną ostrożność podczas jazdy z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem oraz podczas jazdy po nierównościach.
- nie podnosić ładunku do skrajnych wysokości na stoku i pochyłościach.
- zabrania się przebywania i obsługi ładowacza pod uniesionymi zespołami maszyny.
- zachować szczególną ostrożność przy agregowaniu i odczepianiu ładowacza od ciągnika. Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposażonym w ramę wsporczą zamontowaną na ciągniku.
- zachować szczególną ostrożność przy pracach załadunku i rozładunku.
- zabrania się prowadzenia prac załadunku i rozładunku wymagających pomocy osób trzecich.
- zabrania się prowadzenia prac załadunku i rozładunku pojemników elastycznych
i palet.
- podczas pracy używać odpowiedniego ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciwpoślizgową.
- instalacją hydrauliki siłowej ładowacza sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.
- upewnić się, iż w obszarze pracy ładowacza nie znajdują się nisko zamontowane przewody linii energetycznych, telefonicznych, lub gazowniczych (narzędzia robocze maszyny podnoszą się na wysokość 4m).
- nie wykonywać ostrych zakrętów i ostrych hamowań podczas jazdy z ładunkiem. - zachować ostrożność przy unoszeniu ładunku. Występuje zagrożenie upadku ładunku na stanowisko operatora. Rama ochronna ciągnika (ROPS) stanowi tylko częściową ochronę operatora.
- podczas transportu po drogach publicznych przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zaleceń producenta.
- przed wyjazdem na drogi publiczne zdemontować narzędzie robocze ładowacza. - zestaw ciągnik ładowacz może poruszać się po drogach publicznych bez przeciwciężaru pod warunkiem zachowania pełnej sterowności ciągnika.
- podczas każdej przerwy w pracy należy wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki, włączyć hamulec pomocniczy ciągnika i opuścić ładowacz na podłoże.
- podczas postoju na pochyłościach, poza czynnościami jak powyżej, podłożyć kliny blokad pod koła ciągnika.
- sprawdzić prawidłowość zamocowania podpór wysięgnika w położeniu przechowywania i w położeniu do montażu na ciągniku.
- utrzymywać ciśnienie w ogumieniu na poziomie podanym w instrukcji obsługi ciągnika.
- zabrania się pracy ładowaczem osobom w stanie nietrzeźwym.
- zabrania się pracy ładowaczem osobom pod wpływem narkotyków lub leków o działaniu narkotycznym.
- zabrania się pracy ładowaczem osobom pod wpływem leków negatywnie oddziaływujących na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną sprawność psychofizyczną oraz leków wywołujących zaburzenia koncentracji lub powodujących opóźnienie czasu reakcji.
- zabrania się przejazdów ładowacza w pobliżu miejsc z otwartym ogniem.
- bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i natychmiast likwidować zagrożenia powstające w trakcie pracy lub postoju ładowacza.
- podczas pracy ładowacza nie zbliżać się z otwartym ogniem i nie palić papierosów w jego pobliżu.
- przed każdym wyjazdem do pracy sprawdź czy na wyposażeniu ciągnika znajduje się gaśnica proszkowa. W przypadku jej braku należy wyposażyć ciągnik w gaśnicę proszkową.

 

 

 1. 2. Ogólna budowa, przeznaczenie i zasada działania ładowacza czołowego

 

 

Ładowacz czołowy zbudowany jest z następujących zespołów:

 

• Narzędzie robocze poz. 1,
• Ramka sprzęgająca poz. 2,           
• Wysięgnik poz. 3,
• Wspornik poz. 4,
• Płyta mocowania poz. 5,
• Rama wsporcza poz. 6,
• Siłownik wysięgnika poz. 7,
• Siłownik ramki poz. 8,
• Wskaźnik poziomowania poz. 9,
• Rozdzielacz hydrauliczny poz. 10.

 

Ładowacz czołowy jest maszyną hydrauliczną zamontowaną w przedniej części ciągnika rolniczego. Ładowacz zasilany jest z układu hydrauliki siłowej ciągnika. Zabudowę ładowacza umożliwia rama wsporcza (6) zamontowana na stałe na ciągniku. Ładowacz montujemy łącząc płyty mocowania (5), stanowiące integralną jego część, z ramą wsporczą (6). Ruch roboczy góra - dół wysięgnika (3) realizuje siłownik wysięgnika (7) - siłownik hydrauliczny dwustronnego działania. Ruch obrotowy ramki sprzęgającej (2) realizuje siłownik ramki (8) - siłownik hydrauliczny dwustronnego działania. Ładowacz może posiadać (w zależności od opcji) wskaźnik poziomowania (9). Konstrukcję ładowacza uzupełnia wspornik (4) wykorzystywany podczas agregowania ładowacza z ciągnikiem i podczas przechowywania maszyny.

 

 1. 3. Stateczność ciągnika przy pracy z ładowaczem czołowym

 

Zamontowanie ładowacza na ciągniku skutkuje przesunięciem środka ciężkości
i może w skrajnych przypadkach negatywnie wpłynąć na stateczność układu.
Korekty przesunięcia środka ciężkości układu dokonujemy poprzez zamontowanie na tylnym TUZ przeciwciężaru zabezpieczającego obciążenie tylnej osi wartością większą niż 20% masy układu (suma mas ciągnika ładowacza, narzędzia roboczego, przeciwciężaru i ładunku).

Stateczność układu jest zapewniona przy spełnieniu poniższego warunku:

 

gdzie:
P - masa (kg) ciągnika z wysięgnikiem,
M - masa (kg) przeciwciężaru tylnego,
G - nacisk (kg) na oś tylną przy założonym urządzeniu do mocowania narzędzi roboczych i wysięgniku w położeniu maksymalnie wysuniętym (bez tylnego przeciwciężaru),
b - pozioma odległość (mm) środka osi przedniej od środka ciężkości narzędzia roboczego z ładunkiem przy maksymalnie wysuniętym położeniu,
l - pozioma odległość (mm) środka osi tylnej od środka ciężkości przeciwciężaru tylnego,
L - rozstaw osi (mm).
Sprawdzenia spełnienia warunku stateczności dokonują autoryzowane serwisy sprzedawcy. Sprawdzenia spełnienia warunku stateczności użytkownik może sprawdzić ważąc dwukrotnie maksymalnie obciążony ciągnik z pełnym wyposażeniem.

 

 1. 4. Wyposażenie ładowacza czołowego w różne, opcjonalne narzędzia robocze.

 

 1. 5. Zapoznanie z instrukcją obsługi ładowacza czołowego jako warunek rozpoczęcia pracy.

 

Dokładne zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi ładowacza czołowego jest jednym z warunków jego bezpiecznej eksploatacji.

 

Warto również zapoznać się z danymi charakterystyki technicznej ładowacza czołowego.

Poniżej przedstawiono przykładową tabelę Charakterystyki technicznej ładowacza czołowego

 

 1. 6. Agregatowanie ładowacza czołowego z ciągnikiem rolniczym

 

Na rysunku przedstawiono ciągnik z zamontowaną ramą.
Z prawej strony ramy (7) należy zamontować dwusekcyjny rozdzielacz hydrauliczny ładowacza (6). Włączyć rozdzielacz do układu hydrauliki siłowej ciągnika.

 

Aby połączyć ładowacz z ciągnikiem należy wykonać następujące czynności:
• na utwardzonym i wypoziomowanym podłożu ustawić ładowacz podpierając go wspornikiem (4) jak na rysunku powyżej,
• ciągnikiem z zamontowaną w serwisie ramą (7) ostrożnie dojechać do ładowacza na odległość umożliwiającą połączenie przewodów hydrauliki ładowacza
z dwusekcyjnym rozdzielaczem (6),
• połączyć przewody hydrauliki ładowacza z dwusekcyjnym rozdzielaczem (6),
• osadzić urządzenie łączące w gnieździe ramy zamontowanej na ciągniku (wykorzystać ruchy siłowników hydraulicznych ładowacza (rozdz. 3) i w razie potrzeby wykonać precyzyjny ruch ciągnikiem),
• zabezpieczyć połączenie urządzenia łączącego z ramą wykorzystując sworznie
z przetyczkami, • złożyć wspornik (4).

 

Aby odłączyć ładowacz od ciągnika należy wykonać następujące czynności:
• opuścić ładowacz delikatnie opierając narzędzie (2) o podłoże
• wypiąć wspornik (1), oprzeć o podłoże i zablokować oparty o podłoże wspornik (1), • opuścić ładowacz na podłoże,
• wypiąć trzpienie zabezpieczające,
• siłownikiem hydraulicznym (3) unieść lekko płytę mocowania (4)
• ładowacz wypina się z konstrukcji wsporczej,
• odłączyć przewody hydrauliki ładowacza od rozdzielacza hydraulicznego.

 

 1. 7. Montaż osprzętu roboczego na wysięgniku ładowacza czołowego

 

Na rysunku powyżej pokazano montaż narzędzia nie wymagającego podłączenia do układu hydrauliki ładowacza. Aby założyć narzędzie należy wykonać następujące czynności:
• podjechać do narzędzia (1) ustawionego na płaskim, wypoziomowanym i utwardzonym podłożu,
• opuścić ładowacz do momentu w którym rama sprzęgająca (2) znajdzie się poniżej haków zaczepu narzędzia (1),
• urządzenie blokujące ustawić w położeniu otwartym (strona obok),
• opuścić ramę sprzęgającą (2) ku dołowi,
• delikatnie dojechać do narzędzia,
• umieścić zaczepy narzędzia (1) w prowadnicach ramy sprzęgającej (2),
• urządzenie blokujące ustawić w położeniu blokady (strona obok).

 

Aby założyć narzędzie wykorzystujące układ hydrauliczny ładowacza pierwsze czynności należy wykonać analogicznie do wykonywanych przy zakładaniu narzędzia mechanicznego:
• podjechać do narzędzia (1) ustawionego na płaskim, wypoziomowanym
i utwardzonym podłożu,

• opuścić ładowacz do momentu w którym rama sprzęgająca (2) znajdzie się poniżej haków zaczepu narzędzia (1),
• urządzenie blokujące ustawić w położeniu otwartym (strona obok), • opuścić ramę sprzęgającą (2) ku dołowi,
• delikatnie dojechać do narzędzia,
• umieścić zaczepy narzędzia (1) w prowadnicach ramy sprzęgającej (2),
• urządzenie blokujące ustawić w położeniu blokady (strona obok),
• przewody hydrauliczne narzędzia włączyć do układu hydrauliki siłownika

 1. 8. Obsługa urządzeń sterowniczych i hydraulicznych ładowacza czołowego.

 

Joystick kierując pracą rozdzielacza i elektrozaworu pozwala na płynne i precyzyjne sterowanie pracą ładowacza. Rozdzielacz steruje pracą wysięgnika i narzędzia, zaś elektrozawór umożliwia zamykanie i otwierania chwytaka.

 

Na rysunku graficznie przedstawiono schemat funkcji joysticka ładowacza.
A - ruch wysięgnika do góry,
B - ruch wysięgnika do dołu,
C - obrót narzędzia zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
D - obrót narzędzia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
E - otwieranie chwytaka,
F - zamykanie chwytaka.

 

Opis budowy schematu przedstawionego na rysunku:

• Przewód zasilający poz. 1
• Przewód odprowadzający poz. 2
• Przewód przelewowy poz. 3
• Rozdzielacz ładowacza poz. 4
• Przyłącze rozdzielacza poz. 5
• Pompa hydrauliczna ciągnika poz. 6
• Rozdzielacz hydrauliczny ciągnika poz. 7
• Zbiornik oleju hydraulicznego ciągnika poz. 8