Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Według danych KRUS średnio 2/3 poszkodowanych rolników doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy. Niezmiennie od lat wskazywane są te same, najliczniejsze grupy wypadkowe, tj.: upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta. Przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń również się nie zmieniają. Do wypadku najczęściej dochodzi wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych przez rolników, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich. Aby zapobiec tego typu sytuacjom, nauczycielka BHP z naszej szkoły - Pani Bogusława Furniotis - zorganizowała 12 października 2022 roku konkurs: "BHP w Rolnictwie", który został objęty patronatem KRUS.
Nasi uczniowie z klas: II, III i IV byli zobowiązani wykazać się znajomością przepisów BHP. Najlepiej wiedzę w tym zakresie przyswoili: Tomek Dubiel z klasy IV FT, Dominik Szeliga z III FT oraz Bartek Lombara z IV FT. Laureaci otrzymali nagrody wręczone przez przedstawiciela KRUS. Serdecznie gratulujemy naszym zwycięzcom i życzymy, aby zawsze w pracy w gospodarstwie pamiętali o własnym bezpieczeństwie!