Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

 

Tomasz Dubiel - przewodniczący SU

Alicja Strzelczyk - zastępca przewodniczącego SU

Oliwia Kościelna - członek SU

Jakub Haracz - członek SU

 

Opiekunką Samorządu Uczniowskiego  jest mgr Monika Ciejka

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Rzemieniu

 • KOMISJA WYBORCZA
  1 W skład Komisji Wyborczej wchodzą: opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz komisja skrutacyjna powołana w drodze głosowania przez Radę Pedagogiczną i członków ustępującego Samorządu Uczniowskiego
  1.2 Pracę Komisji nadzoruje opiekun Samorządu Uczniowskiego
  1.3 Do zadań Komisji należy:
  a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego
  b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów do władz
  samorządowych
  c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do samorządu
  d) przygotowanie kart wyborczych
  e) ogłoszenie wyników głosowania
 1. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, czwartych (niematuralnych)  technikum oraz pierwszych i drugich szkoły branżowej
 2. Kandydata może zgłosić samorząd klasowy (po wcześniejszym wyrażeniu przez niego zgody) lub może zgłosić się sam
 3. Kandydat do Samorządu Uczniowskiego powinien legitymować się dobrymi wynikami w nauce, bardzo dobrym zachowaniem, wysoką frekwencją (min. 85%), nie może być karany naganą bądź upomnieniem dyrektora, nie może sprawiać problemów wychowawczych
 4. Kandydat do Samorządu Uczniowskiego przedstawia swój plan pracy i program, pomysły i prezentuje je na forum szkoły
 5. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej ( wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek).
 6. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.
 7. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły
 • PRZEBIEG GŁOSOWANIA
  1 Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie
  3.2 Głosowanie trwa 1 dzień
  3.3 Głos jest nieważny jeżeli na kracie nie wybrano żadnego kandydata lub wybrano kilku kandydatów, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków
  3.5 Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera urnę i przystępuje do liczenia głosów

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
4.1 Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu 1 dnia po głosowaniu
4.2 Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą głosów

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działało się wszystkim,
którzy razem uczą się, działają...
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...
żeby świadczył  przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności...
to nie tylko praca ale i walka w obronie porządnych,
dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości"

 

Janusz Korczak (1872-1942)

Rok szkolny 2018/2019

Wojciech Krupski   -  przewodniczący SU

Arkadiusz Płatek- zastępca przewodniczącego SU

Tymoteusz Piliński-  zastępca przewodniczącego SU

Oliwia Pleban   -   członek SU

Aurelia Bryła    -   członek SU

mgr Anna Skórska - opiekun SU

Plan pracy samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

 

Wrzesień:

 • Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego; ślubowanie uczniów klas pierwszych
 • Wybory Rady SU
 • Opracowanie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.
 • Uruchomienie  muzycznego radiowęzła.
 • Audycje informacyjne.

Październik:

 • Obchody Święta Edukacji Narodowej, przekazanie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły.
 • Prowadzenie radiowęzła (na bieżąco).
 • Prowadzenie punktu KSERO (na bieżąco).
 • Audycje informacyjne.
 • Organizacja akcji charytatywnej.

Listopad:

 • Uroczystość z okazji 11 listopada
 • Prowadzenie tablicy  ogłoszeń SU.
 • Uaktualnienie informacji dotyczących klas przez szkolny radiowęzeł.
 • Audycje informacyjne.

Grudzień:

 • Święty Mikołaj w naszej szkole - przygotowanie akcji "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem".
 • Organizacja świątecznej akcji charytatywnej.
 • Przygotowanie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Luty:

 • Akcja walentynkowa

Marzec:

 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Wyjazd do kina (w zależności od repertuaru)

Kwiecień:

 • Pożegnanie klas IV

Maj:

 • Obchody rocznicy Konstytucji 3-go Maja
 • Wycieczka krajoznawczo - turystyczna

Czerwiec:

 • Podsumowanie pracy SU
 • przedstawienie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym
 • przygotowanie sprawozdanie z działalności SU
 • Zakończenie roku szkolnego

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

Karolina Ignac- przewodnicząca SU

Jakub Chudy - zastępca przewodniczącego SU

Bartłomiej Kędziora - członek SU

Kinga Kozioł - członek SU

Opiekunką Samorządu Uczniowskiego  jest mgr Monika Ciejka