Regulamin Rady Rodziców

6.  1.   Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły wspólnym dla wszystkich typów  
szkół i stanowi reprezentację   rodziców uczniów.
2.  W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
3.  Rada oddziałowa liczy 3 przedstawicieli wybranych spośród wszystkich rodziców   
uczniów danego oddziału.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  
wewnątrzszkolną strukturę i tryb pracy.
5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego, organu nadzorującego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach   
szkolnych.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu  
wychowawczego szkoły
b)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki    
dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów
c)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
d)  opiniowanie projektu planu finansowego szkoły
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić  
fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania   
tych funduszy określa regulamin pracy Rady Rodziców.

§ 6

1. Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Uczniów,  Rada Rodziców i Samorząd Słuchaczy współpracują ze sobą w realizacji wszystkich zadań o których mowa w § 3.
2. Dyrektor szkoły organizuje spotkania  przedstawicieli wszystkich organów  co najmniej dwa razy w roku w celu wymiany informacji i planowania pracy szkoły.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych między organami szkoły wyłaniana jest komisja złożona z równej liczby przedstawicieli Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców,
Rady Uczniów i Samorządu Słuchaczy oraz dyrektora szkoły. Komisja wyłania spośród siebie przewodniczącego i po rozpatrzeniu problemu podejmuje decyzje  zobowiązujące organy szkoły do jej respektowania.
4. Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić decyzję o której mowa w ust. 3 jeśli jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami. O zawieszeniu decyzji informuje organ prowadzący szkołę i  sprawujący nadzór pedagogiczny.


§ 7

1. Rodzice  i nauczyciele współdziałają ze sobą  w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci.
2. Rodzice mają prawo do  :
1)   znajomości szkolnego programu wychowawczego i szkolnego  
programu profilaktycznego
2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania
3) uzyskiwania  rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce
4) do wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych, prac kontrolnych i innej dokumentacji dotyczącej oceniania
5) wnioskowania o ustne uzasadnienie oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania wynikającej z zapisów w dokumentacji szkolnej
6) wnioskowania o zmianę wychowawcy klasy po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia wniosku popartego przez co najmniej połowę rodziców uczniów danego oddziału
7) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania
i dalszego kształcenia swych dzieci
8) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły
3.   Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji o których mowa w pkt. 2 oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego. Pierwsze spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych organizuje się we wrześniu.
4.   Informacje  o których mowa w pkt. 2 .4 są udzielane także podczas   indywidualnych spotkań z rodzicami, listownie  oraz  na prośbę rodziców w czasie pracy nauczycieli.