O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E
na staże i praktyki

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
ogłasza nabór uczniów na staże i praktyki realizowane w ramach projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach POKL
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego .

STAŻE – 2 edycja, termin VII-VIII 2014 rok
- dla 4 uczniów klas II i III Technik rolnik,
- dla 9 uczniów klas II i III TŻiGD i TŻiUG
- dla 6 uczniów klasy II Technik weterynarii

- dla 6 uczniów klasy II ZSZ- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
- dla 3 uczniów klasy II ZSZ – kucharz

Kryterium wyboru do udziału w stażach będzie najniższy dochód
oraz średnia ocen z wszystkich przedmiotów za poprzedni semestr,
z wyjątkiem TR gdzie będzie brana pod uwagę średnia ocen z przedmiotów zawodowych

PRAKTYKI – 2 edycja, termin VII-VIII 2014 rok
- dla 7 uczniów klasy I, II TŻiUG
Kryterium wyboru do udziału w praktykach będzie średnia ocen
z przedmiotów zawodowych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty
które dostępne są w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły
należy złożyć w terminie do dnia 06 czerwca 2013 roku.