Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi:
"Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatorów kombajnów zbożowych
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu”
w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2


Zamawiający:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatorów kombajnu zbożowego
w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp.j.,
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120
z ceną oferty brutto - 4780,80 zł.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy w terminie od dnia 13 marca 2014 roku

Uzasadnienie wyboru
Oferta wyżej wymienionej firmy zawiera najniższą cenę,
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
W trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert
określonych w SIWZ.
W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena
i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj.100 pkt.
w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu oferty złożyli:
Oferta nr 1
EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp.j., 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120
liczba punktów w kryterium: cena – 100 pkt.
Łączna punktacja oferty - 100 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2
Prawa zamówień Publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3
Prawa zamówień Publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.