Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu zaprasza do składania ofert cenowych
na dostawę wyposażenia biblioteczki oraz filmy edukacyjne dla doradcy zawodowego
w ramach projektuPodkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
_______________________________________________________________________

 

 

 

………………………………… Rzemień, dnia 18.02.2014r.

pieczęć zamawiającego

 

Znak sprawy ………….……

 

 

…………………………………………………………..…………………………………………………………..

adres i nazwa wykonawcy

 

ZAPYTANIE CENOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: Doradztwo zawodowe – biblioteczka oraz filmy edukacyjne w ramach projektuPodkarpacie stawia na zawodowcówwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

1. Zamawiający:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu,
39-322 Rzemień 243, tel. 17 7748130

zaprasza do złożenia ofert na:

 

L.p.

Nazwa

Ilość

1

Indywidualny Planer Kariery 2.0 Licencja bezterminowa na 1 stanowisko – program multimedialny

1

2

„Kariera na Maksa - Wersja I T - nowoczesne narzędzia w doradztwie zawodowym, z pakietem materiałów”

1

3

Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć.
Poziom I, część 2, Licencja bezterminowa na 5 stanowisk

1

4

Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć.
Poziom II, część 2, Licencja bezterminowa na 5 stanowisk

1

5

Przejmij inicjatywę! Przewodnik po przedsiębiorczości Licencja bezterminowa na 1 stanowisko

1

  1. Przedmiot zamówienia:
  2. Termin realizacji zamówienia: do 28 marca 2014r.
  3. Okres gwarancji: 12 miesięcy

5. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu, 26 luty 2014r godzina 10:00

6. Termin otwarcia ofert: 26 luty 2014r godz. 10:15

7. Warunki płatności: przelew 21 dni

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Adam Strzelczyk

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Ofertę należy złożyć osobiście, drogą e-mailową, faksem lub listownie. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu, 39-322 Rzemień 243

oraz opatrzone nazwą zamówienia:

Dostawa biblioteczki do pracowni doradztwa zawodowego w projekcie pn. ”Podkarpacie stawia na zawodowców

Nie otwierać przed dniem 26.02.2014 r. do godz. 10.00

 

  1. Treść oferty:

10.1. nazwa wykonawcy...........................................................................................................

10.2. adres wykonawcy...........................................................................................................

10.3. NIP ............................................................................................................................

10.4. regon.................................................................................................................................

10.5. nr rachunku bankowego.................................................................................................

10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

L.p.

Nazwa

Ilość

Cena brutto

1

Indywidualny Planer Kariery 2.0 Licencja bezterminowa na 1 stanowisko – program multimedialny

1

 

2

„Kariera na Maksa - Wersja I T - nowoczesne narzędzia w doradztwie zawodowym, z pakietem materiałów”

1

 

3

Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć.
Poziom I, część 2, Licencja bezterminowa na 5 stanowisk

1

 

4

Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć.
Poziom II, część 2, Licencja bezterminowa na 5 stanowisk

1

 

5

Przejmij inicjatywę! Przewodnik po przedsiębiorczości Licencja bezterminowa na 1 stanowisko

1

 


za:

Cenę netto..................................... zł (słownie złotych........................................................... )

 

Podatek VAT............................... zł (słownie złotych........................................................... )

Cenę brutto................................... zł (słownie złotych........................................................... )

 

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia
i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

10.8. Termin realizacji zamówienia.....................................................................

10.9. Okres gwarancji.........................................................................................

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.................................

10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

 

…………………………………………….

miejscowość, dnia

 

 

 

 

 

………………………………… ……………………….………
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej pieczątka wykonawcy /adres