erasmus1

1. Ogłaszamy listę uczniów ubiegających się o wyjazd na staże zawodowe do Szwecji w ramach programu Erasmus+. Lista została sporządzona na podstawie formularzy zgłoszeniowych dostarczonych przez zainteresowanych. W razie wątpliwości , rezygnacji bądź też pominięcia jakiejś osoby, prosimy o kontakt z koordynatorami projektu( Beata Zorzycka, Jadwiga Rej- Ciepły ) za pośrednictwem Platformy Teams - zakładka Erasmus+Szwecja lub dziennika elektronicznego.

2. Osoby znajdujące się na zamieszczonej liście zobowiązane są do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej , która odbędzie się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego ( sala nr 24) w trzech terminach:

2FT,2LT,3F4L,3P4,2BB,2BG -  12.02 2021 ,godz.9.00(piątek)

2PT – 15.02.2021 ,godz.9.00 (poniedziałek )

2F4L, 2P4 – 16 .02.2021, godz.9.00 (wtorek)

Wybór terminów związany jest z obecnością uczniów na zajęciach praktycznych w szkole.

3. W związku z dużym zainteresowaniem i zgłoszeniem się ponadwymiarowej liczby kandydatów, wprowadza się zmiany w regulaminie rekrutacji, polegające na przyznaniu pierwszeństwa uczniom z listy rezerwowej na wyjazd w II turze ( Maj 2022). Ponadto osoby z listy rezerwowej mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach przed I turą mobilności ,w razie konieczności zastąpienia kolegów z powodów losowych lub chorobowych.

4.Regulamin rekrutacji dokładnie reguluje ilość uzyskiwanych punktów w czasie rozmowy rekrutacyjnej ( 3 pkt.) Oprócz umiejętności autoprezentacji, kandydat powinien wykazać się widzą dotyczącą Programu Erasmus+, kraju mobilności - Szwecji oraz umiejętnością posługiwania się prostymi strukturami języka angielskiego. Materiały można znaleźć w zakładce Pliki - Platformy Teams -Erasmus+Szwecja.

 

Życzymy wszystkim kandydatom powodzenia!