W związku ze zgłaszaniem się uczniów do projektu
„Większe szanse zawodowe na europejskim rynku pracy dzięki zagranicznym praktykom”
finansowanego w ramach Programu Erasmus+

wyjaśniamy, że w formularzu zgłoszeniowym
należy wpisać odpowiednie informacje w odpowiednie pola

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych
wpisujemy średnią ocen z przedmiotów zawodowych z zajęciami praktycznymi włącznie.

- frekwencja
wpisujemy frekwencję z zajęć praktycznych zgodnie z zapisem w regulaminie

- udział w olimpiadach/ turniejach/ zawodach
wpisujemy działania związane z aktywnym udział w życiu szkoły, konkursach,
olimpiadach, akcjach charytatywnych, uroczystościach szkolnych

-trudna sytuacja materialna
jeśli zaznaczysz Tak - opisujesz swoją sytuację w tym:
trudności edukacyjne, pochodzenie z obszarów wiejskich o słabej infrastrukturze,
niski standard życia, itp.)

-rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na temat projektu mobilności,...
Rozmowa dotyczyć będzie znajomości tematu projektu do którego zamierzasz przystąpić,
miejsc realizacji praktyki, planów jak w przyszłości wykorzystasz zdobyte umiejętności, etc.
Dobrze mieć wówczas przy sobie CV ze zdjęciem i list motywacyjny jako dodatkowy atut.

Składamy tylko i wyłącznie formularz zgłoszeniowy!

 

____________________________________________________________________________

UWAGA

Formularz wypełniamy własnoręcznie, wielkimi drukowanymi literami
w sposób umożliwiający jednoznaczne odczytanie zapisanych informacji.
Formularze nieczytelne nie będą przyjmowane!